Regulamin promocji ,,Taniej dla szkół"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Taniej dla szkół! ”. Dalej nazywana jako ,,Promocja”.

2. Organizatorem Promocji jest Interdesk Rafał Słowik, ul. Armii Krajowej 7c , 42-520 Dąbrowa Górnicza, posługująca się NIP : 6292292566, REGON : 368374267. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego interdesk.pl (dalej również: „Organizator”)

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 30.06.2019 r. i trwa do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

4. W Promocji mogą wziąć udział szkoły zakwalifikowane do programu Aktywna Tablica 2019 przed sfinalizowaniem, tj. zrealizowaniem środków finansowych z w.w. programu zwane dalej „Szkołą”

5.1. Skorzystanie z Promocji następuje poprzez zamówienie  i opłacenie zamówienia o wartości na kwotę nie niższą niż 14000 zł brutto zawierającego urządzenia zgodne z wytycznymi programu Aktywna Tablica (https://www.interdesk.pl/aktywna-tablica-informacje), a Organizator w w ramach promocji umożliwi zakup  dowolnego produktu z oferty Sklepu o maksymalnej wartości nie większej niż 3 000 zł brutto na promocyjnych warunkach za cenę 1 zł brutto/sztuka. Kwota o której mowa w pkt 5.1. jest uzależniona od całkowitej wartości zamówienia. To oznacza, że Organizator umożliwia zakup w maksymalnej kwocie 1 500 zł przy zamówieniu o całkowitej wartości do
14 000 zł oraz  zakup w maksymalnej kwocie 3 000 zł przy zamówieniu o całkowitej wartości 17 500 zł. Podane ceny to kwoty brutto.

5.2. Szkoła spełniająca warunki zawarte w par. 5.1 wskaże podmiot lub osobę fizyczną która nabędzie towar na preferencyjnych warunkach i po zakończonej transakcji sprzedaży wskazany kupujący otrzyma wedle własnego wyboru zakupiony towar oraz dokument zakupu na w/w produkt w postaci Faktury VAT bądź paragonu fiskalnego.

6. Szkoła może skorzystać z promocji kilkukrotnie.

7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych i opublikowanych na stronie https://interdesk.pl

8. Promocja nie dotyczy formy płatności za pobraniem.

9. Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

10. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

11. Przyznanego produktu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

13. Promocja kierowana jest tylko do Szkół w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

14.  Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

15.  Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie www.interdesk.pl/regulamin-sklepu

16.  Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@interdesk.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17.  Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

17.1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

17.2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

17.3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na www.interdesk.pl/regulamin-sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium