Koszyk

Vat 0% dla Edukacji

Vat 0% dla Edukacji

Zerowa stawka VAT na sprzęt komputerowy przeznaczony dla szkół

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc zastosować uprzywilejowaną, zerową stawkę VAT na sprzęt komputerowy przeznaczony dla szkół?  

Na sprzęt komputerowy, także przeznaczony dla szkół i pracowni internetowych w szkołach, obowiązują dwie stawki podatkowe VAT: stawka podstawowa VAT w wysokości 23 proc. oraz, pod pewnymi warunkami, 0-proc. stawka VAT.  

Stawkę podatku w wysokości 0 proc. stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla:

  1. placówek oświatowych oraz
  2. organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania tego sprzętu placówkom oświatowym.   

Taka uprzywilejowana, zerowa stawka VAT wynika z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z ze zm.).   

W przypadku dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych dokonujący takiej dostawy stosuje stawkę podatku 0 proc., jednak pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia,potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, wydanego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 ze zm.), a w przypadku pozostałych, ww. jednostek – dodatkowo posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówkom oświatowym. 

Kopię powyższych dokumentów dostawca sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest obowiązany złożyć we właściwym urzędzie skarbowym.   

Wykaz sprzętu komputerowego, którego dostawa jest opodatkowana stawką 0 proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, został ujęty w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Są to: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych; drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pisania brajlem (dla osób niewidomych i niedowidzących), urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).  

Pozostały, niewymieniony wyżej sprzęt komputerowy dostarczany dla placówek oświatowych jest opodatkowany stawką podstawową, tj. 22 proc. 

Należy tu podkreślić, że powstające w praktyce sytuacje sporne poprzedzające dostawę sprzętu komputerowego do szkół, takie jak złożenie oferty przetargowej, nie są regulowane przepisami podatkowymi. Są to bowiem zagadnienia związane z prawidłowością stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ich interpretacją, które bezpośrednio nie warunkują stosowania zerowej stawki VAT na sprzęt komputerowy dla szkół.  

Dodać także trzeba, iż dostawa sprzętu komputerowego do szkół dokonywana jest obecnie w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu programu „Dostawa, instalacja i integracja pracowni internetowych w szkołach”.  

W prowadzonych przetargach, po spełnieniu przez oferentów wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ostatecznym kryterium wyboru oferenta jest cena oferowana za całość dostawy. Oferent obowiązany jest do uwzględnienia w swojej ofercie obowiązującego go prawa, także prawa podatkowego, w tym stawki VAT.   

Ewentualne naruszenia prawa podatkowego (w tym nieuprawnione stosowanie zerowej stawki VAT na sprzęt komputerowy dostarczany do szkół) mogą zdarzyć się na etapie wystawiania faktury po realizacji świadczenia, będącego przedmiotem zamówienia, a nie na etapie formułowania oferty w trybie zamówień publicznych (zobacz wyrok Zespołu Arbitrów z 29 listopada 2004 r., sygn. akt UZP/ZO/0-2011/04). W istocie bowiem nie jest rolą ani uprawnieniem zamawiającego (szkoły) dokonywanie oceny, czy dany oferent zaniża cenę na dany produkt tam, gdzie stawka VAT jest preferencyjna. Jeśli taka praktyka ma miejsce, to dany oferent naraża się na odpowiedzialność karną skarbową z chwilą wystawienia faktur i wprowadzenia tych danych do urządzeń księgowych (zobacz wyrok Zespołu Arbitrów z 8 września 2004 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1415/04). Skoro inny niż wybrany oferent (dostawca) sprzętu komputerowego nie kwestionuje zastosowanych przez wybranego oferenta stawek VAT, to nie ma on również możliwości zakwestionowania wartości pozycji kalkulacyjnych kosztów, składających się na cenę poszczególnych elementów, od których jest naliczany VAT. Kwestie dotyczące rozliczania się oferenta z organem podatkowym pozostają bez znaczenia dla postępowania prowadzonego w trybie zamówień publicznych, należą one bowiem do wyłącznej właściwości organu podatkowego i podatnika, nie zaś do postępowania prowadzonego w trybie zamówień publicznych (zobacz wyrok Zespołu Arbitrów z 23 lipca 2004 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1104/04).  

PODSTAWA PRAWNA

art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.).

interdesk.pl